modele chemiczne wyświetl stronę nr:     01

Site Info: Pręcikowo-kulkowe elementy strukturalne modeli cząsteczek i sieci kryształów.
Zastosowanie do modelowania budowy cząsteczek i przebiegu reakcji chemicznych.

    02

Site Info: Pręcikowo-kulkowe elementy strukturalne modeli cząsteczek i sieci kryształów.
Środki dydaktyczne zalecane przez Ministra Edukacji Narodowej do nauki chemii.

    03

Site Info: Wstęp do instrukcji:
pręcikowo-kulkowe elementy strukturalne modeli cząsteczek i sieci kryształów.

    04

Site Info: Elementy strukturalne modeli cząsteczek - założenia konstrukcyjne.
Kąt walencyjny, promień kowalencyjny dla wiązania pojedynczego.

    05

Site Info: Reprezentacje wiązań chemicznych - łączniki i płaty orbitali.
Wiązania pomiędzy elementami reprezentującymi "atomy, jony w molekule"

    06

Site Info: Zastosowanie modeli pręcikowo-kulkowych w nauczaniu chemii, opis zestawów.

    07

Site Info: Budowa cząsteczek związków chemicznych i pierwiastków.
Modele cząsteczki wodoru, tlenu, azotu, kwasu siarkowego, azotowego, fosforowego.

    08

Site Info: Właściwości cząsteczek, przykłady zastosowania modeli w nauczaniu chemii.
Polarność, aktywność optyczna cząsteczek

    09     10

Site Info: Wykorzystanie modeli do rozwiązywania problemów chemicznych.
Utlenianie alkoholu etylowego w powietrzu.

    11

Site Info: Izomeria geometryczna. Modele izomerów. Izomery cis, izomery trans.
Izomeria eteru dimetylowego, alkoholu etylowego, dichloroetenu.

    12

Site Info: Izomeria konformacyjna - rotacja wokół wiązań.
Izomery konformacyjne etanu. Izomery konformacyjne cykloheksanu. Inwersja konformerów.

    13

Site Info: Modele sieci kryształów. Modele komórki elementarnej.
Łańcuchy, warstwy, struktury trójwymiarowe ciał stałych.

    14

Site Info: Izomery konformacyjne furanozy. Model DNA.
Model schematu asocjacji komplementarnych zasad organicznych A-T, G-C.

mysteriouS©reen, Edukacja Sp. z o.o. Mikołów, All Rights Reserved, © , 2003÷2009

modele chemiczne M&C Labceny, wzornictwo - mogą ulec zmianie

do góry / top