strona 9 »

Wybrane przykłady zastosowania modeli w nauczaniu chemii
- modelowanie prostych reakcji chemicznych.

Badania prowadzone z wykorzystaniem modeli strukturalnych, jak powiedziano powyżej, są pomocne w wyjaśnianiu przebiegu wielu zjawisk fizyko - chemicznych. Może w mniejszym stopniu będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie "dlaczego dane zjawisko zachodzi?". W oparciu jednak o badanie modeli wnioskujemy, że tak możemy wyobrazić sobie jego przebieg. Przykłady takiego wykorzystania modeli przedstawiono poniżej.

Przykład 1: Przyłączanie cząsteczki wody do cząsteczki etenu.

Cząsteczki substratów - faza początkowa

Rys. 20a. Cząsteczki substratów - faza początkowa

Rys. 20b. Cząsteczki substratów - faza pośrednia

Cząsteczki substratów - faza pośrednia
Cząsteczka produktu

Rys. 20c. Cząsteczka produktu

Przykład 2: Polimeryzacja etenu (etylenu).

Polimeryzacja etenu, cząsteczki substratów - faza początkowa

Rys. 21a. Cząsteczki substratów - faza początkowa

Rys. 21b. Cząsteczki substratów - faza przejściowa

Polimeryzacja etenu, cząsteczki substratów - faza przejściowa
Polimer - faza końcowa, fragment cząsteczki produktu

Rys. 21c. Polimer - faza końcowa, fragment cząsteczki produktu