EduROM Przyroda, szkoła podstawowa - spis zagadnień

Przejdź do wszystkich komunikatów » 

08 November 2007,
EduROM Przyroda, szkoła podstawowa.

» zobacz ofertę handlową
 

Spis zagadnień: EduROM przyroda, szkoła podstawowa.

Klasa 4

Rozdział I: Krajobraz najbliższej okolicy

 1. Krajobraz
 2. Plan i kierunki w terenie
 3. Widomy ruch Słońca
 4. Poznajemy rośliny
 5. Rośliny uprawne
 6. Zmiany w krajobrazie
 7. Powtórzenie

Rozdział II: Powietrze

 1. Ciało fizyczne, substancja, zjawisko
 2. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów
 3. Z czego zbudowane są substancje?
 4. Skład chemiczny powietrza
 5. Parowanie i ulatnianie
 6. Pogoda, chmury i opady atmosferyczne
 7. Wiatr i inne zjawiska atmosferyczne
 8. Pomiar temperatury i ciśnienia powietrza
 9. Zwierzęta latające
 10. Zanieczyszczenia powietrza
 11. Powtórzenie

Rozdział III: Woda na Ziemi

 1. Roztwory wodne i zawiesiny
 2. Właściwości wody w różnych stanach skupienia
 3. Opady i osady atmosferyczne
 4. Wody powierzchniowe
 5. Rośliny wodne
 6. Przystosowania ryb i płazów do życia w wodzie
 7. Ssaki wodne
 8. Zanieczyszczenia wód
 9. Wpływ stanu czystości wód na organizmy
 10. Powtórzenie

Rozdział IV: Skały, minerały, gleby

 1. Powstawanie ciał stałych
 2. Minerały i skały
 3. Jak powstaje gleba?
 4. Gleby najbliższej okolicy
 5. Gleba jako środowisko życia organizmów
 6. Niszczenie gleb
 7. Powtórzenie

Rozdział V: Fauna i flora

 1. Cechy organizmów żywych
 2. Grupowanie organizmów
 3. Cechy roślin nasiennych
 4. Rośliny i zwierzęta żyją obok siebie
 5. Kręgowce lądowe
 6. Powtórzenie

Rozdział VI: Człowiek i środowisko

 1. Tradycje kulturowe
 2. Uczeń i jego rodzina
 3. Rozwój osobniczy człowieka
 4. Zdrowy styl życia
 5. Parki narodowe
 6. Obszary chronione
 7. Oszczędzanie surowców i energii w codziennym życiu
 8. Powtórzenie

Klasa 5

Rozdział I: Krajobrazy Polski

 1. Położenie Polski
 2. Krajobrazy naturalne
 3. Krajobrazy kulturowe
 4. Mapa, podziałki i posługiwanie się planem
 5. Rzeźba powierzchni Polski - niziny i pojezierza
 6. Rzeźba powierzchni Polski - wyżyny i góry
 7. Powtórzenie

Rozdział II: Atmosfera i klimat

 1. Właściwości fizyczne gazów
 2. Znaczenie tlenu w procesie spalania i oddychania
 3. Obserwacje i prognoza pogody
 4. Główne cechy klimatu Polski
 5. Regiony klimatyczne Polski
 6. Owady i ptaki Polski
 7. Zanieczyszczenie powietrza
 8. Powtórzenie

Rozdział III: Wody

 1. Rzeki Polski
 2. Jeziora Polski
 3. Wody podziemne
 4. Bagna i tereny podmokłe
 5. Organizmy żyjące w Bałtyku
 6. Czystość wód w Polsce
 7. Środowisko Bałtyku
 8. Znaczenie gospodarcze Bałtyku
 9. Powtórzenie

Rozdział IV: Skały i gleby

 1. Rodzaje skał w Polsce
 2. Bogactwa mineralne Polski
 3. Wykorzystanie bogactw naturalnych
 4. Wartość i znaczenie gleb
 5. Typy gleb a rodzaje upraw
 6. Składowiska odpadów i ich wpływ na niszczenie gleb
 7. Powtórzenie

Rozdział V: Rośliny i zwierzęta

 1. Zespoły roślinne w Polsce
 2. Uprawa roślin
 3. Zwierzęta lądowe Polski
 4. Komórka - podstawowa struktura organizmów
 5. Organizmy jednokomórkowe
 6. Organizmy wielokomórkowe - glony, mszaki, paprotniki
 7. Grzyby - nierośliny i niezwierzęta
 8. Porosty
 9. Powtórzenie

Rozdział VI: Człowiek i środowisko

 1. Polacy jako naród
 2. Formy i rodzaje zawodów w Polsce
 3. Ludność Polski
 4. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka
 5. Choroby wywołane przez bakterie, wirusy i pierwotniaki
 6. Formy ochrony przyrody w Polsce
 7. Rodzaje odpadów i ich źródła
 8. Chemiczne skażenie środowiska
 9. Powtórzenie

Klasa 6

Rozdział I: Krajobraz i rzeźba

 1. Ziemia i jej miejsce w Układzie Słonecznym
 2. Morskie podróże i odkrycia geograficzne
 3. Rzeźba powierzchni Ziemi
 4. Krajobrazy Ziemi
 5. Powtórzenie

Rozdział II: Fizyka atmosfery i klimat

 1. Pierwiastek i związek chemiczny
 2. Optyka i akustyka
 3. Ogólna cyrkulacja atmosfery
 4. Klimat i strefy klimatyczne
 5. Zanieczyszczenia powietrza
 6. Producenci i konsumenci tlenu
 7. Powtórzenie

Rozdział III: Woda na świecie

 1. Obieg wody w przyrodzie
 2. Morza i oceany
 3. Wybrzeża i dno morza
 4. Rzeki
 5. Jeziora i sztuczne zbiorniki
 6. Lodowce i lądolody
 7. Powtórzenie

Rozdział IV: Gleby i skały

 1. Elektryczność i magnetyzm
 2. Korozja metali
 3. Surowce mineralne świata
 4. Klasyfikacja gleb na Ziemi
 5. Powtórzenie

Rozdział V: ZOO- i fitogeografia

 1. Rośliny uprawne na Ziemi
 2. Fitogeografia
 3. Zoogeografia
 4. Klasyfikacja organizmów
 5. W świecie bezkręgowców
 6. Pojęcie łańcucha pokarmowego
 7. Powtórzenie

Rozdział VI: Człowiek i jego środowisko

 1. Prawa dziecka
 2. Zróżnicowanie rasowe, językowe i religijne
 3. Ewolucyjny rozwój człowieka
 4. Dlaczego chorujemy?
 5. Eksplozja demograficzna i jej następstwa
 6. Parki narodowe na świecie
 7. Powtórzenie