w sieci halitu

Sieć krystaliczna charakteryzuje się uporządkowaniem dalekiego zasięgu oraz symetrią

Kulkowo-pręcikowe elementy strukturane do budowy wybranych modeli sieci kryształów

„Atomy w molekule” i „w sieci kryształu”

elementy modeli sieci kryształów

zobacz wybrane typy elementów
przejdź »

w sieci diamentu

Najmniejszą, powtarzalną składową sieci krystalicznej jest komórka elementarna.

Elementy strukturalne modeli wybranych sieci kryształów

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące w zestawach do nauczania modele „atomów-w-sieci-kryszatłu” wskazując jednocześnie przykłady w jakich występują. Podano liczbę i rozkład przestrzenny pręcików, np. 4-tetraedr.
Prezentowane poniżej elementy pozwalają na budowę modeli fragmentów sieci kryształow oraz komórek elementarnych.
Zwróćmy uwagę, że elementy potocznie są nazywane modelami atomów - jest to oczywiście błędne. W tej sytuacji należałoby mówić o „atomach-w-sieci-kryształu”
 

model węgla C
3-płaski

węgiel w strukturze grafitu

w strukturze grafitu, grafenu

model węgla C
3-płaski

węgiel w strukturze grafitu

węgiel w fullerenach
C28, C32, C50, C60 itd., nanorurki

model węgla, C
4-tertraedr

atom węgla, C (tertraedr)

w strukturze diamentu, Lonsdaleitu

model węgla, C
5-bipiramida trygonalna

węgiel w strukturze grafitu

węgiel w strukturze grafitu

model sodu Na
6-oktaedr

sód w strukturze halitu, 6-oktaedr

sód w strukturze halitu (chlorku sodu, soli kuchennej)

model chloru Cl
6-oktaedr

chlor w strukturze halitu

chlor w strukturze halitu (chlorku sodu, soli kuchennej)

Relacje przestrzenne elementów w sieci kryształów

Odległości pomiędzy centrami atomów, jonów tworzących kryształ to jeden z elementów określających ich wzajemne relacje przestrzenne. Czy i na ile są one ważne w modelach sieci kryształów - niech odpowiedzią będą wnioski jakie możemy wyprowadzić na podstawie tak zbudowanego modelu. Klasycznym przykładem jest tutaj model sieci grafitu - wyraźne zaznaczenie różnic w odległościach pomiędzy atomami w warstwie a odległości pomiędzy warstwami pozwoli na lepsze wyjaśnienie właściwości grafitu.
Posługujemy się zatem łącznikami o róznych długościach by lepiej odzwierciedlić relacje przestrzenne obiektów - oczywiście pamiętając o ograniczeniach wynikających z samej istoty modelowania gdzie przyjęliśmy, że atomy przypominają kulki z pręcikami mniej lub bardziej poukładane w przestrzeni.
 
I tylko z tym zastrzeżeniem możemy wnioskować o takich czy innych właściwościach obiektów modelowanych, na ile nasze przybliżenie dla danego problemu jest do przyjęcia.

Łącznik elementów
oznaczenie B-1-20

Łącznik oznaczenie B-1-20

wiązania ok. 130pm, wiązania w płaszczyźnie grafitu, grafenu, nanorurek, fullerenów

Łącznik elementów
oznaczenie B-1-25

Łącznik oznaczenie B-1-25

wiązania ok. 150pm, w diamencie, Lonsdaleitu

Łącznik elementów
oznaczenie B-1-55

Łącznik oznaczenie B-1-35

wiązania ok. 280pm, w halicie (kryształ NaCl)

Łącznik elementów
oznaczenie B-1-65

Łącznik oznaczenie B-1-45

wiązania ok. 330pm, grafit - wiązania między płaszczyznowe

łącznik uniwersalny
oznaczenie B-0-150

łącznik uniwersalny B-0-150

do przycinania wg potrzeb użytkownika